TIP 4.0

Tarih : 08 Temmuz 2019

Dr. Vedat Bulut
ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Endüstriyi etkileyen gelişmeler aynı koşutlukta tıp alanını da fazlasıyla etkilemektedir. 2019 yılının mezunlarını verirken Y kuşağından genç meslektaşlarımıza teknoloji ve bilgideki artış hızının mesleğimize getireceği risk analizini aktardık.

Teknoloji her yıl ikiye, bilgiyse her 2 yılda bir ikiye katlanmaktadır. Bu nedenle hekimlik yaşamında birkaç yıl içerisinde bilgi ve donanımlarımızın bir kısmı geçersiz kalacak ve yeni bilgi ve donanımlar edinmek kaçınılmaz olacak. Tıbbi araştırmalarda in siliko modellemeler büyük fırsatlar getirmekte. Evden tele-tıp uygulamaları giderek yaygınlaşmakta. Kök hücre ve rejeneratif tıp uygulamaları geçmişte tedavisiz olan hastalıklara her gün yeni dermanlar sunmakta.Doku mühendisliği, organoid teknolojileri, organ çiftçiliği doku nakillerinin geleceğini oluşturacak. Robotik cerrahiden bahsettiğimiz dönem sona ermek üzeredir. Artık genç hekimlerimiz kollaboratif, kooperatif, kominikatif [iş paylaşımcı, işbirlikçi, iletişimci] yani Kobotik cerrahiyle tanışacaklar ve uygulayacaklar. Yapay zeka anamnezden başlayıp tanı ve tedavinin her sürecinde kullanılacak teknolojileri ve uygulamaları hekimlik yaşamına sokacak. Big data uygulamalarıyla geleceğin sağlık planlaması yapılabilecek.

Tıp eğitimi yaşam boyu süren bir eğitimdir. Sürekli eğitim, kongreler ve bilimsel toplantılar, mezuniyet sonrası eğitim programları, uzaktan eğitim sürekli gelişme ve öğrenmede genç kuşağa olanaklar sağlamakta. Tıp eğitiminde yüksek gerçeklikli (HR) simülasyon uygulamaları eğitimi yeniden yapılandırmayı zorunlu kılıyor.

Biyoinformatik, nanoteknoloji ve biyoteknoloji geleceğin tıbbı, tanı ve tedavi yaklaşımlarını şekillendirecek. Çağı yakalayanlar ve iyi hekimlik yapanlar dijital çağın teknolojisini iyi kullananlar olacak. Şüphesiz insanlık tarihi boyunca var olan hekimlik mesleği gelecekte de varlığını koruyacak, ancak yapısal ve işlevsel büyük değişimler geçirecektir.

Ancak teknolojiye esir kalmadan ve insanın sosyal bir varlık olduğu, sağlığın psikolojik, biyolojik ve sosyal açıdan iyilik hali olduğu gerçeğinden yola çıkarak, hastalarımızı dijital varlıklar ve bilgisayarlarda veri kümeleri olarak değerlendirmek bir risk oluşturmaktadır. Onlar dokunulmayı, konuşulmayı, dinlenilmeyi tercih edeceklerdir. Tıp hekimlerinin sosyal sorumlulukları da vardır. Halk sağlığını korumak, daha iyi bir kent, daha iyi bir çevre, daha iyi ve insanca bir yönetim için de mücadele etmek için, meslek örgütüne üye olmak, katılım sağlamak ve meslek örgütünü desteklemek gereklidir.

Genç hekimlerimiz aile hekimliği, tıpta uzmanlık eğitimi, işyeri hekimliği alanlarında seçimlerini yapacaklar ve geleceklerini kuracaklar. Bazı genç hekimler de gelecek teknolojinin kurucuları olmak üzere araştırmacı olacak ve AR&GE alanına katılacak ve Temel Tıp Bilimleri alanında çalışmalarını, akademik kariyerlerini sürdürecekler. Bu duygularla mezun olan genç meslektaşlarımıza mesleklerinin her anında dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiyor ve başarılar diliyoruz.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler