66 Yıl Öncesinden Bir Genel Kurul Daveti

Tarih : 06 Mayıs 2019

Dr. Muharrem Baytemür
Hekim Postası Yayın Kurulu Üyesi

Ankara Tabip Odası bundan tam 90 yıl önce 11 Nisan 1928 tarihinde kabul edilen ve 14 Nisan 1928 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a dayanarak 27 Mart 1929’da çıkarılan Etibba Odaları Nizamnamesi ile 9 mıntıkada ( bölge ) kurulan Etibba Odalarından Birinci Bölge Etibba Odası olarak kuruldu.

31.01.1953 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Kanunu sonrası 05.02.1953 tarihinde Birinci Bölge Etibba Odası Yönetim Kurulu tarafından, Başkan Dr. Muzaffer Sander imzalı bir davet mektubu ile Genel Kurul çağrısı yapıldı. Ankara Etibba Odası’ndan Ankara Tabip Odası’na geçilen bu tarihi süreçte Birinci Bölge Etibba Odası son başkanı Dr. Muzaffer Sander’in davet mektubu şöyle:

“Sayın Meslekdaşımız, 

Etibba Odaları mevzuatının gereği gibi verimli olmadığı 25 yıllık tatbikattan anlaşılması üzerine Etibba Odaları temsilcilerinin de iştirakiyle uzun ve devamlı çalışmalar neticesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince bir Kanun tasarısı hazırlanmış ve mezkur kanun Büyük Millet Meclisince 23/1/1953 tarihinde kabul edilerek 31/Ocak/1953 tarihinde 6023No ile (Türk Tabipleri Birliği Kanunu) adıyla  yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeni Kanun, halk sağlığına hizmet, meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmek, azalarının maddi manevi hak ve menfaatlerini korumak, onları muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmak, İş Kanunu ile Sosyal Kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslekdaşların hak ve menfaatlarını korumak, Sosyal Sigorta işlerini tanzim etmek ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak gibi meslek ve meslekdaşlar yararına hak hükümleri ihtiva etmektedir.

Sözü geçen Kanunun geçici 3’üncü maddesi mucibince Kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde halen mevcut Etibba Odalarının , Umumi Heyetlerini toplayarak ilk Büyük Kongre için aralarından 15 Tabip ve 5 Diştabibi temsilci seçmeleri icabetmektedir.

Seçilecek temsilciler de 3 ay içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin davetiyle Ankara’da toplanarak Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı azalarını seçeceklerdir.

Kanunun 3’üncü geçici maddesi mucibince ilk Büyük Kongre için 15 Tabip ve 5 Diş tabibi seçilmesi lazım geldiğinden bu maksatla 28/Şubat/1928 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11’de Ankara Numune Hastanesi Konferans salonunda Odamız Umumi Heyet toplantısı yapılacaktır.

Bilumum meslekdaşların mezkur tarihte bizzat toplantı mahalline gelerek seçimlere iştirakları, Belediye hududu dışındaki meslekdaşlarımızın ise Kanunun 13’üncü maddesi gereğince; Odamız bölgesinde bulunup ad ve adresleri müteakip sahifede gösterilen meslekdaşlarımız arasından 15 Tabip 5 Diştabibinin ad ve adreslerini imzasız bir kağıda yazıp, yazısız bir zarfa koyarak kapattıktan sonra bunu ikinci bir zarfın içine koyup bu zarfın üzerine adını, soyadını ve adresini yazıp imzasını attıktan sonra taahütlü olarak aşağıdaki adrese postaya vermeleri gerekmektedir.( Taşradaki meslekdaşlar arzu ederlerse bizzat seçim mahalline de gelerek reylerini kullanabilirler)

Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi için Ankara’daki meslekdaşlarımızın seçim günü ve saatinde toplantıya iştirakle reylerini kullanmalarını, bizzat seçime iştirak edemeyecek meslekdaşlarımızın da yukarıda belirtildiği üzere zarf gönderme suretiyle seçime katılmalarını ve 20 temsilcinin seçilebilmesi için seçimlere kalabalık bir meslekdaş grubunun iştiraki gerektiği cihetle meslekdaşlarımızın muhakkak surette seçime iştiraklerini ehemmiyetle ve saygımla rica ederim.”

NOT :

Taşradaki meslekdaşların seçim listelerini gönderecekleri adres:

Etibba Odası Umumi Heyet Reisliğine

Memurlar Kooperatifi karşısı Güvercin Sokak No: 3, Kat 2.-Ankara

1953 yılında Ankara merkezli Birinci Bölge Etibba Odası’na bağlı diğer iller;

Bolu, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Yozgat, Zonguldak

Üyelerden örnekler;

Dr. Ekrem Hayri Üstündağ: Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili, Dr. Nail Karabuda: Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Müsteşarı, Dr. Muzaffer Akyol: Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti Bulaşıcı Hastalıklar Tabibi, Dr. Lütfü Oğultürk: Verem Savaş Merkez Teşkilatı Mütehassısı, Dr. Zafer Paykoç: Ankara Tıp Fakültesi Dahiliye Doçenti, Dr. Sıtkı Fırat: Ankara DDY Hastanesi Göz Mütehassısı, Dr. Muhit Tümerkan: Sinop Mebusu, Dr. Aziz Güler: Ayaş İlçesi Hükümet Tabibi, Dişçi Refik Onuk: Dişçi ( Bolu ), Diş Tabibi Nuri Canuysal: Gemlik Serbest Diş Tabibi, Dr. Naciye Gökay: Eskişehir Nisaiye Mütehassısı, Dr. Nuriye Develi: Develi Belediye Tabibi

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Arşivler