Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Örgütlenmesi

Tarih : 12 Kasım 2018

Dr. Filiz Ak

Tabip odalarında kadın hekimlik ve kadın sağlığı konularında çalışmalar yapan kadın hekimler; 17 Mayıs 2006’da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne başvurarak “Kadın Çalışmaları Grubu” olarak adlandırılabilecek örgütlenme gereksinimi olduğunu dile getirdiler. Böylece, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun kuruluşunun ilk adımları atıldı. Amaç, Tabip odalarında yürütülen çalışmaları TTB çatısı altında daha yetkin ve örgütlü hale getirebilmek ve TTB görüşü oluşturabilmekti.

18-19 Kasım 2006’da TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararlarında, “cinsiyet eşitsizliğinin kadınların toplumsal yaşamın içinde yer almasında ciddi engel olduğu, kadınların örgütler içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemler alınması gerektiği” vurgulanmış; bu amaçla TTB kurullarında her iki cinsiyetin % 40’tan az olmayacak şekilde yer alması için iç düzenlemeleri yaparak yerine getirici önlemleri alma” konusunda TTB MK görevlendirilmiştir.

Kongre kararlarında TTB’nin tıp eğitimi ve mesleği içinde karşılaşılan cinsiyetçi uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışacağı, cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak için araştırma çalışmaları yapacağı, varolan çalışmaları destekleyeceği, ilgili kurumlarla işbirliği yapacağı ifadeleri yer almıştır. Kadına yönelik şiddetin tanımlanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik koruyucu hekimlik uygulamaları oluşturulması için TTB’nin yürüteceği görevlere karar verilmiştir.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; kurulduktan sonra periyodik olarak toplantılarını yürütmüş, tabip odalarında Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Komisyonlarının artmasını motive ederek Kadın Hekimlerin örgütlenmesini güçlendirmiş, Şubat 2009 tarihli toplantısında alınan karalarla da Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu’nun önerdiği kol çalışma ilkelerini kabul etmiştir.

Çalışma programında eril tıp uygulamaları, beden politikaları, üreme sağlığı, kadınların sık karşılaştığı sağlık sorunları, krizin kadın sağlığı üzerine etkileri, kadın hekim envanteri konuları üzerinde öncelikli çalışmalar yapılmasına karar veren TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; kuruluşundan itibaren düzenlediği kongrelerle de Kadın Çalışmaları alanına bilimsel katkı sağlamış, sadece kadın hekimler değil, tüm sağlık çalışanları arasında farkındalığı artırmış, farklı disiplinleri buluşturarak kadın örgütlenmesini güçlendirmiştir.

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu da; kol örgütlenmesinin Ankara yerelindeki sesi olmuş, aynı zamanda da Kol yürütmesinde görev alarak Türkiye’deki kadın hekim örgütlenmesinde üzerine düşenleri yerine getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde ve TC Anayasası’nda yer alan normlara göre sağlık hakkını toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak politika üretmek, kamu kuruluşu niteliğinde meslek örgütü olan TTB’nin ve Tabip Odalarının sorumlulukları arasında yer alır. Sağlık hakkını korumak ve sağlığa erişim önündeki engelleri kaldırmak için mücadele eden TTB ve Tabip Odaları hak temelli mücadelesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm politikalarında görünür kılmalıdır.

Toplumsal cinsiyet merceği ile üretilen sağlık politikalarında farklı toplumsal cinsiyet kimliklerine ve cinsel yönelimlere ilişkin sağlık hakkının korunması gerekmektedir. Bu nedenle, ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 2014’te LGBTİQ Çalışma grubunu kurmuş, uluslararası ve ulusal normlar ve standartlarda yer alan “sağlık hakkı ve toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramlarında LGBTİ’lerin sağlık haklarının telaffuz edilmesinin savunucusu olmuştur.

Komisyonumuz yönerge doğrultusunda,  kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına ve sağlıkta kadın emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek ;  kadın bedeninin, cinselliğinin ve emeğinin denetlenmesi bağlamında öncelikle bir kadın sağlığı sorunu olan, ama aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olan ‘’kadına yönelik şiddet” konusunu gündemde tutmak ;  kadın sağlığı politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkin bir aktör olma mücadelesi yürütmek ; kadın hekimlik, kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, sağlıkta kadın emeği sömürüsü ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelede kadın örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmak ;  tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını görünür kılmak, kadına özgü sağlık sorunlarını açığa çıkarmak ve çözüm önerileri geliştirmek gibi başlıklarla toplantı ve faaliyetlerini sürdürecektir.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler