Ankara Tabip Odası Hekimleri Ziyaret Ediyor

Tarih : 12 Kasım 2018

ATO Yönetim Kurulu

 


ATO Yönetim Kurulu, önümüzdeki dönemde örgütlenme faaliyetlerini tartışarak, belirlemek
üzere bir çalışma başlatmıştır. Amaç; hekimlerle yüz yüze temasın kurulması ve bunun
istikrarlı bir biçimde sürdürülerek, geliştirilmesi, oda üyesi olan ve olmayanların
belirlenerek güncel üye listelerinin oluşturulması ve nihayetinde Ankara’nın hekim
profilinin çıkartılmasıdır. Genellikle, genel kurul öncesinde, tek kerelik birim gezilerine gerek kalmamasını sağlamaktır. Bu çerçevede birim temsilcilikleri oluşturularak yeni üye çalışması yapmak, her hekim grubu için ayrı programlar oluşturularak, farklı ziyaret yöntemleri ile
sağlık alanının sorunları, hekimlerin özlük hakları ve iş doyumu / tükenmişlik gibi genel konular üzerine konuşmak hedeflenmiştir.

Yönetim Kurulumuz alanın işbölümünü,

Üniversiteler-Vedat Bulut,Ramazan Akçan,

Devlet Hastaneleri, Şehir Hastaneleri-Gülgün Kıran, Ali Karakoç,

Özel sağlık kuruluşları-Emel Bayrak,

ASM, TSM-Gül Bakır,

İlçeler, İşyeri hekimliği-Arif Müezzinoğlu biçiminde belirlemiştir.

 

Bu tartışmaların yapılması ve bir yol haritası belirlenmesi için bu senenin Güz Okulu bu konuda yapılandırılmıştır. 3 günlük programda öncelikle belirlenmiş 5 alanın somut durumuna ilişkin sorumluların, verilerin ve örgütlenme faaliyet taslağının sunumunun ardından yapılan tartışmalar ile bir program ve belirlenmiştir. Sağlıkta çalışma yaşamının öne çıktığı konuların sunumları sonrasında yapılan tartışmalarla örgütümüzün politikaları doğrultusunda netleşme ve ortaklaşma sağlanmıştır.

Bu konular,

1-Sağlıkta Şiddet(Nedenler/Çözüm Önerileri/Soruna ATO Yaklaşımı),

2-Tıbbi uygulama hataları,

3-Olağandışı durumlarda sağlık hizmeti sunumu,

4-Tükenmişlik,

5-Kadın Hekim Örgütlenmesi.

Programın yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur ve çalışmalar üyelerle paylaşılacaktır.

Alanın Değerlendirilmesi

1-Tıp Fakülteleri
Kamu kurumu niteliği bulunan hekimlik meslek örgütünün yasa ile belirlenmiş çok önemli
yükümlülükleri bulunmaktadır. Genel hatları ile bu yükümlülükleri “Halk sağlığını korumak ve
geliştirmek”, “Kolay ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için çalışmak”, “Meslek ahlakını
korumak ve geliştirmek”, “Tıp eğitiminin niteliğini korumak”, “Meslek çıkarlarını her platformda
savunmak”, “Üyelerinin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek” şeklinde
sıralayabiliriz. Sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hekimlik meslek örgütü çatısı
olan TTB’nin ve yerelde tabip odalarının en önemli paydaşı, politika ve standartları
belirlemede yol arkadaşı akademiler ve tıp fakülteleridir. Sağlık hizmeti sunumu ve tıp eğitimi
verme niteliği ile hekimlik mesleğinin geleceğini inşa etmedeki rolü bağlamında
Akademiler/tıp fakülteleri ile tabip odaları arasında etkin bir işbirliği bulunması kaçınılmazdır.

Öncelikle bireysel olarak azımsanmayacak sayıda tıp fakültesi mensubu akademisyen ve
araştırma görevlisinin Ankara Tabip Odası aktivisti olarak sağlık çalışanlarının alanda
yaşadıkları sorunlara, toplum sağlığına yönelik tehditlere, tıp eğitimine ilişkin sorunların
çözümüne çok önemli ölçüde kaktı sunduğunu belirtmek gerekir. Diğer yandan mevcut
durumda Ankara’da hizmet ve eğitim veren tıp fakülteleri mensuplarının yaklaşık %35’inin
Ankara Tabip Odası üyesi olduğu ve son birkaç yılda çok kısıtlı sayıda ortak aktivite
gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. Hekimlik meslek örgütü ile tıp fakülteleri arasındaki ilişki
ve işbirliğinin ortak çalışma zemini kurulması ve sağlıkta, sağlıklı bir geleceğin birlikte inşa
edilebilmesi için etkin üye sayısının arttırılması, ortak çalışma gruplarının oluşturulması,
toplumsal bazda sağlık sorunlarına birlikte çözüm bulunması ve sağlıkla ilişkili politikaların
temel unsurlarının akademi-meslek örgütü çatısında belirlenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda bizler de Ankara Tabip Odası aktivistleri ve akademi mensupları olarak
hekimlik meslek örgütü ile tıp fakülteleri arasında etkin işbirliği geliştirilmesi çabası
içerisindeyiz. Bu amaçla sağlık sistemi ve tıp eğitiminin geleceğine dair politika geliştirme
çalıştayları planlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve tıp
fakültesi öğrencilerinin mesleki, idari, hukuki ve eğitimle ilgili sorunlarının ortaya konması ve
çözüme kavuşturulması çalışmaları planlanmaktadır. Paydaşlar arasında etkin iletişimin
geliştirilmesi amacıyla Ankara Tabip Odası, fakülte, asistan ve öğrenci temsilcilerinin
belirlenmesi ile alandaki sorunların en hızlı şekilde tespiti ve çözüme kavuşması
sağlanabilecektir. Diğer yandan, belirli periyotlarla tüm fakülte ve oda temsilcilerinin
bulunacağı ortak eğitim-sağlık toplantılarının gerçekleştirilmesi ile tespit edilen toplumsal ve
akademik sorunların hızla tartışılması sağlanacaktır. Yaşamının her alanı emekle, özveri ve
fedakarlıkla bezenmiş bir meslek mensubu olarak tıp fakültesi öğretim elemanının nefes
alabilmesi ve biyo-psiko-sosyal açıdan rejenere olabilmesi için de tabip odası ve tıp
fakülteleri işbirliği ile bir dizi sosyo-kültürel aktivite yapılması planlanmaktadır.

2-Devlet Hastaneleri
Bu çalışmada ilimizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan hekimlerin meslek
örgütü olan tabip odası ile ilişkilerinin boyutu ve odadan beklentilerinin değerlendirilmesi,
odaya üyeliklerinin özendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla, Ankara merkezdeki 24 hastanede çalışma yapılması planlanmıştır.
ATO istatistiksel verilerine göre, yaklaşık her 3 hekimden birisinin tabip odasına üye olması,
üyelerin çoğunluğunun ise oda çalışmalarına , hatta seçimlere katılmaması hekimlerin
örgütlü yaşamın gereklerini yeterince yerine getirmediğini ve meslek örgütlerine çok fazla
sahip çıkmadığını düşündürmektedir.
Ancak, hekimlerin / üyelerin odaya yaklaşımı ne olursa olsun, oda yönetimi olarak kuruluş
amaçlarımız ve üyelerimizin beklentileri doğrultusunda daha fazla çaba göstermek gerektiği
düşüncesindeyiz.
Bu amaçla ; Ankara ilinde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan hekimlerin meslek
örgütleri olan tabip odası ile olan ilişkilerinin boyutu ve odadan beklentilerinin
değerlendirilmesi ve oda ile olan iletişimlerinin sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen bir
çalışma planladık
Çalışmanın temeli; Tabip odalarının sağlık ortamındaki olumsuz değişimlere karşı
durabilmesi, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda hekimlerin mesleki çıkarlarını
koruyabilmesi için hekimlerin de örgütlü yaşamın gereklerini yerine getirerek meslek
örgütlerine daha fazla sahip çıkması gerekliliğidir.

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Hekimleri Örgütleme çalışmalarımız şu şekilde planlanmıştır ;

a ) Her hastanedeki birim temsilcileri ile temas
Hastaneye ilişkin veriler çıkartılıp öncelikle orada çalışan, birim temsilcisi konumundaki
aktivistimize ulaşarak hastane yapısı, ATO üyeliği gibi konular hakkında kendisinden bilgi
almak.
b) Hastene başhekimleri ile görüşme
Ardından başhekimlerden randevu alıp genel olarak hastanenin ve sağlık çalışanlarının
sorunları, bizden talepleri hakkında görüşmek.

  1. c) Klinik hekimleri ile görüşme
    Hastanelerin klinikleri ile ayrı ayrı toplantılar ayarlayıp (Dahiliye, Cerrahi, Çocuk ) her kliniğin
    kendine has sorun ve taleplerini belirleme, bu arada üye olmayan hekimler varsa üyelikleri
    için çalışma (Bu çalışmalara ATO’ya ait broşür, dergi, kitapçık götürme)

 

3-ASM, TSM
Sağlıkta dönüşüm programından en çok etkilenen hekim gruplarından biri de 1. basamak
hekimleridir. Halk sağlığı göz ardı edilerek bir sistem kurulmuştur. Aile hekimliğinde ekip
çalışması yerini bir çeşit muayenehane hekimliğine bırakmıştır. Diğer 1. Basamak hekimleri
ise zaman zaman görev tanımları dışında geçici görevlendirme kıskacında çalışmaktadırlar.
Sağlık hizmeti almak isteyen kitle ile ilk buluşma adresi olan 1. Basamakta verem savaş
dispanseri hekimleri, kurum hekimleri, ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde çalışan hekimler,
aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, belediye hekimleri ve en büyük çoğunluk olan aile hekimleri yer almaktadır.

Ankara’da görevli 1. Basamak hekimlerinin yarısı Ankara tabip odası üyesidir.
Amacımız; 1.Basamakta hizmet veren hekimlere ulaşabilmek meslek örgütünün önemini
anlatabilmek, üyeliğe özendirebilmek, hekimler arası dayanışmayı arttırmaktır.
Bunun için ; il ve ilçe sağlık müdürlük yetkilileri ile sorunlar ve çözüm önerileri üzerine
görüşmek, ilçe temsilcileri belirlemek, bireysel ve gruplar oluşturarak hekimlerin oda
faaliyetlerine katılımını sağlamayı planladık. Hekim ziyaretlerinde amacımız; Meslek
odalarının gerekliliğini, amaçlarını anlatmak hekim sorunları hakkında Ankara Tabip Odası’
nın yapmış ve yapmakta oldukları hakkında bilgi vermek, sorunların çözümleri için önerilerini
almak, ATO yayınları ve web sayfasını anlatıp takip etmelerini sağlamak, odanın eğitim
çalışmaları ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi verip katılımı özendirmek, ATO ya ait afiş,
broşür, kitap, dergi götürmek, dayanışmanın gücünü anlatabilmek ve gösterebilmektir.

4- Özel Sektör
26 Özel Hastane, 34 Özel Tıp Merkezi,13 Göz Hastanesi-Tıp Merkezi,27 Özel Diyaliz Merkezi,6 Kadın Hastalıkları Doğum – Tüp Bebek Merkezi,17 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi – Hastanesi,10 Diğer Dal Merkezleri,3 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
3 Özel Üniversite Hastanesi,890 Özel Muayenehane’de sağlık hizmeti veren sektörde
1880 Özel Hastane ve Tıp Merkezi çalışanı hekim bulunmaktadır.

Full time, part time olarak birden fazla yerde çalışma biçimi sık ( 4 yerde çalışan hekim var ) olup, yabancı hekimler özel sektörde kadro dışı çalışabildiği için avantaj elde etmiş durumdadır. Kaldı ki, Ankara’da da özel sektörde çalışan yabancı hekim sayısı az değildir.

Özel sektörde çalışan hekimlerin çoğunluğunu emekli hekimler oluşturmaktadır.
Hekimler özel sektörde üç farklı çalışma biçiminde hizmet veriyor; çalışan işçi, serbest meslek makbuzu karşılığında 4B’li ve şirket faturası karşılığında 4B’li olarak.

Özel sektörde baş edilmesi en güç sorunlar ise ; ‘’rekabet şantajı ‘’, örgütlü hareket edememe !, ciro baskısı, fazla çalışma, mesai dışında da yatan ve acil servise gelen hastadan bire bir sorumlu olma, kışkırtılmış hasta talebi, hasta doktor ilişkisinde deformasyon, endikasyon dışı işlem ve tetkik talebi ve tükenmişliktir.

Çalışmamızdaki amaç; özel sektörde ATO üyeliği zorunlu olduğundan,bu yolla tüm hekimlere ulaşmak,Rekabet şantajını etik kurallara bağlı ve birlikte hareket ederek ortadan kaldırmak, hekimlerin üzerindeki maddi ve psikolojik baskının ortadan kalkması için mücadele ederek mesleklerini iyi hekimlik değerlerine göre sürdürmelerini sağlamak, gerek özel sağlık sektörü yöneticilerine gerekse hastalara hekim özerkliğinin en temel hasta hakkı
olduğunu öğretmektir.

5-İlçeler ve İşyeri hekimliği
Ankara’nın 9 merkez, kalan 16’sı ise görece ulaşımın uzak olduğu perifer ilçeler olmak üzere toplam 25 ilçesi bulunmakta. Bu ilçeler: Batı bölgesi; Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş.
Güneybatı bölgesi;  Haymana ve Polatlı. Güneydoğu bölgesi; Bala, Evren ve
Şereflikoçhisar. Kuzeydoğu bölgesi;  Çubuk, Elmadağ, Kalecik ve Akyurt. Kuzeybatı bölgesi; Kazan, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleridir.

5 grup halinde topladığımız çevre ilçeler, genellikle bir kısmına ve sadece genel kurul dönemlerinde, çok hızlı biçimde ziyarete gidilebilmiş, dolayısıyla tabip odası ile ilişkilerin çok zayıf olduğu çalışma alanlarıdır.

Buralardaki Devlet hastanelerinde, ASM’lerde, özel sağlık kuruluşlarında ve işyeri hekimi
olarak çalışan hekimler arasında Oda üyeliği çok azdır. Hiç üyenin olmadığı ilçeler bulunmakta olup üyelik ortalaması 5’te 1’in altındadır. Önümüzdeki dönemde
çevre ilçelere daha önceden oralarda çalışmış arkadaşlarımız eşliğinde ve
yönlendiriciliğinde periyodik olmasına özen göstereceğimiz ziyaretler yapmayı planlıyoruz.
Hekimlerimize oda faaliyetlerini aktarmayı, Odamıza ait yayınlarımızı
iletmeyi,  onların ilçeden ilçeye çok farklılaşabilen sorunlarını dinlemeyi ve çalışma yaşamının öne çıkardığı ‘Tükenmişlik sendromu’, ‘Malpraktis uygulamalarının sonuçları’ ve ‘Sağlıkta şiddet ve sağlık çalışanının sağlığı’ konularında sunumlarımızı paylaşmayı hedefliyoruz.

Son olarak , Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre Türkiye’de 18,241, Ankara’da 1346 işyeri
hekimi çalışıyor. İlimizde çalışan işyeri hekimlerinin, 751’I Odamız üyesi kalan 595’I üye
değil. Öncelikle odamız üyesi olmayan işyeri hekimlerine ulaşıp, onları Oda üyelikleri
zorunluluğu konusunda bilgilendirip, üye olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için
iletişim bilgilerini ulaşıp, iletişime geçmeyi planladık ve üye olmayan hekimler için
standart bir yazı oluşturduk. Halen çalışan işyeri hekimlerinin %90’ından fazlasının
OSGB’lerde istihdam edilmeleri dolayısıyla bu bilgilendirmeyi, tüm işverenlere dolayısıyla
OSGB’lere de yapmayı kararlaştırdık . Hekimleri üye yapma çabamızın amacı; görevlendirmelerin kağıt üstünde kalmasını önlemeye, işçi sağlığı faaliyetlerinin sanal olmaktan çıkartılmasına destek olmaya ve sonuç olarak birlikte alana müdahale etmeye çalışmaktır.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde:

-Başta OSGB’lerde çalışan İşyeri Hekimleri olmak üzere tüm işyeri hekimlerinin iş güvencesine kavuşması,

-İşyeri hekimlerinin eğitimi, çalışma koşulları ve ücretleri üzerinde Tabip Odası yetki ve
güvencesi sağlanması,

-İşyeri hekimliği hizmet sürelerinin işçi başına 15 dakikadan az olmayacak şekilde düzenlenmesi,

-İşyeri Hekimliği temel eğitimleri, sürekli eğitimleri ve ileri eğitimlerinin TTB’nin
koordinasyonunda Tabip Odaları ve Üniversitelerin işbirliği ile verilmesinin sağlanması,

OSGB’lerin yetkisi 50’den az çalışanı olan ve fiziksel olarak OSGB’ye yakın işyerleriyle
sınırlanması,

Bu şekilde hizmet verecek OSGB’lerin de şimdiki gibi birer istihdam ofisi olarak değil sağlık
ve güvenlik kuruluşu kimliğiyle hizmet vermesi için, Odamız İşçi sağlığı ve işyeri komisyonu faaliyetleriyle çalışmaları sürdüreceğiz.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler