3 günlük G(ö)rev tamamlandı

Tarih : 05 Haziran 2015

çetin hoca görev

Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı’nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı tüm ülkede 20-22 Mayıs tarihlerinde yaptıkları 3 günlük G(ö)rev etkinliği yüksek katılımla tamamlandı.
Hekim Postası

Birinci basamak sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla 20-22 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta üç günlük g(ö)rev eylemi yaptılar. Eylemin birinci gününde Ankara Tabip Odası (ATO) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde “Eşit, Nitelikli, Ulaşılabilir, Ücretsiz Sağlık ve Özlük Haklarımız için G(ö)rev’deyiz!” konulu bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TTB, ATO, SES, KESK, Birinci Basamak Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikasının yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Tüm kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy ASM çalışanlarının cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı 5 aydır direndiklerini, ASM ve TSM’leri açmadıklarını belirtti. Dr. Atasoy “Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının 5 aydır sürdürdükleri kararlı ve başarılı direnişini kırmak için, 16 Nisan 2015 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlayarak, cumartesi direnişini sürdürenleri işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdi” diye konuştu.

“Sağlıkta devrim dedikleri aslında sağlıkta yıkım”
SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan da sağlıkta devrim dediklerinin aslında sağlıkta yıkım olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının taleplerinin iş güvenceli çalışmak olduğunu belirten Seyhan “Angarya ve esnek çalışmanın sona erdirilerek Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin derhal geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

“İnsanlık dışı çalışma biçimini kabul etmiyoruz”
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da “Birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan insanlık dışı çalışma biçimini kabul etmiyoruz. Bakanlığa ‘gelin sorunları birlikte değerlendirelim’ çağrısı yaparken bakanlık bizleri toplumun sağlığını düşünmemekle suçluyor. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin seslerini dinlemek zorundasınız; başka türlü çözüm üretmenize imkan yok. Sağlıkçılara dönük bu yaklaşımlar devam ettikçe karşınızda sağlıkçıların örgütlü mücadelesini bulacaksınız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından TTB tarafından hazırlanan ve sağlıkta dönüşümü somut verilerle ortaya seren “Memnun musun gerçekten?” başlıklı broşürler hekimler ve sağlık çalışanları tarafından halka dağıtıldı.

ebru hanım görev

Sağlıkta yalanlar ve gerçekler açıklandı
G(ö)rev eyleminin ikinci gününde Sağlık Bakanlığı önünde ATO ve SES yönetici ve üyelerinin katıldığı etkinlikle “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” açıklandı. Abdi İpekçi Parkı’nda hazırlanan açık hava amfisinde sorunlarını tartışan sağlıkçılar, halka da “Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler” broşürlerini dağıttılar.

G(ö)rev yüksek katılımla tamamlandı
Üç günlük eylem yurt genelinde yüksek katılımla tamamlandı. Greve katılım ülke çapında yüzde 60, İstanbul’da ise yüzde 80 oranında gerçekleşti. Grevin son günü olan 22 Mayıs’ta İstanbul Tabip Odası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı grevin yüksek katılımla gerçekleştiğini duyurdu ve tüm sağlık çalışanlarına, destek veren vatandaşlara ve taleplerinin kamuoyuna duyurulmasına katkı sunan basın emekçilerine teşekkür etti. SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak da sağlık çalışanlarının ceza puanı, iş akdi feshi tehditlerine, baskılara boyun eğmeyeceğini, nitelikli sağlık hizmeti, insanca çalışma koşulları ve insanca çalışma süreleri için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“Bundan sonraki aşamayı Sağlık Bakanlığı’nın tutumu belirleyecek”
Ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu okudu. Yapılan açıklamada; “Birinci basamak sağlık çalışanları, iş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran yönetmeliklerin geri çekilmesi, cumartesi nöbet uygulamasına son verilmesi talebiyle 3 gün süreyle G(ö)rev eylemi yapma kararı almak zorunda kalmıştı. Üç gün süreyle yapılan uyarı niteliğindeki iş bırakma eylemi, halkımız mağdur edilmeden başarıyla sürdürülmüş, taleplerimiz güçlü bir şekilde gündemleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada yapacaklarımızı Sağlık Bakanlığı’nın alacağı tutum belirleyecektir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel insani hakları, çalışma koşulları, iş güvencesi için sonuç alınana dek mücadele edeceğini ve bunun için her türlü demokratik hak arama yollarının kullanılacağının bilinmesini istiyoruz. Halkın, eşit, tamamen ücretsiz, ulaşılabilir, iyi sağlık hizmeti alma hakkının takipçisi olacağımızı; 3 gün süreyle yaptığımız G(ö)rev eyleminde, yanımızda yer alan, destek veren, sabır gösteren halkımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ayrıca 3 gün boyunca ve her cumartesi günü mücadelesini başarıyla, kararlılıkla sürdüren tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz. Taleplerimize yanıt verme sırasının Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.

“Angaryaya Hayır, Sağlık Haktır”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı basın açıklaması, sağlık çalışanlarınca yeni sözler yazılan “Bıktım İllallah” şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler