Muayenehanelerle ilgili standartların yürütmesi durduruldu

Tarih : 15 Mayıs 2012

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “muayenehane genelgesi”ne ilişkin TTB’nin açtığı davada Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay kararında, Bakanlığın yetkisini hekimliğin tesis çatısı altında olmadan birebir icra edilmesi hakkını sınırlamakta kullanamayacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2011 tarihinde muayenehane standartları ile ilgili olarak yayınlanan genelgeyi mahkemeye taşıyan TTB’nin girişimleri sonuç veriyor. Danıştay 10. Dairesi, genelgenin 5. Maddesi ile Ek-1’in ve dayanak yönetmelik hükmü olan 12/D maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TTB, muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve sahanlıklar, asansörler, merdivenler, merdiven basamakları, trabzanlar, iç kapılar, tuvaletler ile ilgili mimari standartlar getiren genelgenin aslında bir anlamda, bu tür yerleri bulmak olanaklı olmayacağından muayenehane açılışını örtülü olarak yasakladığını savunuyordu.

Sağlık Bakanlığı değil belediyelerin işi

Verilen yürütmeyi durdurma kararında, muayenehanelerin İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan sağlık tesislerinden değil herhangi bir binanın işyeri olarak çalıştırılmasına engel bulunmayan bağımsız bir bölümünde açılabilen kendine özgü birinci basamak sağlık kuruluşu olduğu belirtildi. İmar Kanunu ile ilgili gerekliliklerin görevli ve yetkili olan belediyeler tarafından dikkate alınıp uygulanacağının da vurgulandığı mahkeme kararında, belediyeden izin almış bir binada muayenehane faaliyetinin yürütülebilmesi bakımından, faaliyetin niteliği gereği de zorunluluk taşımayan bu şartlara uyulup uyulmadığının Sağlık Bakanlığı tarafından aranamayacağı ifade edildi.

Dava konusu düzenlemelerin, muayenehanelerde yürütülen işin niteliği ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilen mahkeme kararında, Sağlık Bakanlığı’nın standart belirleme yetkisinin, hekimlerin hekimlik mesleğini herhangi bir kamu ve özel sağlık tesisi çatısı altında olmaksızın vatandaşlara birebir icra etme hakkını sınırlayacak içerikte kullanamayacağı da ifade edildi.

 

Bu kararla birlikte aşağıdaki koşullar muayenehane açmak isteyen hekimlerden istenemeyecektir;

– Binaların giriş kapısının en az 91,5 cm olması,

– Özürlülerin kullanabileceği rampaların olması,

– Asansör kapısının 91,5 cm olması,

– Merdivenlerin basamak genişliğinin 30 cm ve rıhtların 15 cm’den yüksek olması,

– 8-10 basamaklı bir sahanlık bulunması,

– Merdivenlerin her iki yayında tırabzan olması ve genişliğinin 32-38 mm olması,

– İç kapıların minimum 81,5 cm olması,

– Tuvaletlerin özürlülerin kullanabileceği şekilde ve net kapı genişliği net 81,5 cm olması  gibi ölçülerle bilinen ve Genelgenin Ek-1’inde yer alan standartlar.

 

Muayenehane Açmak İsteyen Hekimlerden İstenebilecek Koşullar;

–  Tek hekim için 12 m² hasta bekleme salonu,

– 16 m²’lik muayene odası,

– Depreme dayanıklılık raporu (bu rapor meslek odasına kayıtlı ve büro tescillerini yaptırmış yetkili inşaat mühendisleri ve mühendislik firmalarınca yapılabilecek olup il çevre ve şehircilik müdürlüklerince değerlendirilerek uygunluk görüşü alınacaktır)

– Tıbbi atık raporu ve tıbbi atık sözleşmesi,

– Muayenehanenin açılacağı mekanda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösterir belge (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra olanlarda muayenehanelerin içinde alınan tedbirlerin yer alması yeterli olup daha önceki tarihli olanlarda ise binanın yangın açısından uygunluğuna dair hususların da yer alması istenmektedir.)

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Arşivler